Chuť a estetika, tradice a experiment v gastronomii
podle Magdaleny Dobromily Rettigové
                                                                                                     Litomyšl 19. - 20. května 2018

Poslední roky v Rychnově zkaleny byly Rettigové těžkým úrazem, z něhož sotva doufala bez zmrzačení vyváznouti; leč proslulý ranhojič na Hořičkách Pich vyléčil jí nakonec pravou ruku tak šťastně, že když koncem roku 1834 do Litomyšle se přestěhovala, opět všecku svou činnost v míře ještě zvýšené zahájila v tomto staroslavném městě, jež mělo se jí státi posledním útulkem a do jehož historie ona přidala světlý paprsek vlasteneckého uvědomění ženina.

Povzbuzujíc dcery litomyšlské ku čtení a vlasteneckému smýšlení, nedosti tu vyvinutému, učila je vaření a vedení domácnosti a měrou velmi rozsáhlou ručním pracím ozdobným, které se od té doby staly jaksi tradiční předností města.

Tomuto "industriálnímu" vyučování věnovala se pak úplně, když r. 1844 (26. července) manžel její zemřel, - a škola dívčí má do dnešního dne po své proslulé učitelce krásnou památku. Sebralať prostředkem loterie kapitál 200 zl. stříbra a odkázala jej škole industriální tím způsobem, aby vždy na konci školního roku z úroků podělena byla nejpilnější a nejmravnější dívka, spolužačkami samými vyvolená pod dozorem "komisaře ze slavného magistrátu". Právo na dobrodiní to mají jen dcery chudých měšťanů litomyšlských, a kdyby těch nebylo, dcerky jiných měšťanů a příslušníků. Odměna vložena bývá do spořitelní knížky a teprve při plnoletosti neb provdání se žačky jí odevzdána. Avšak dívky, jež by dalším životem vyznamenání toho nehodnými se ukázaly, pozbývají vkladu. Nadace upadla po nějaký čas v zapomenutí, r. 1877 bylo však poděkování ve smyslu zemřelé dobrodějky obnoveno a hned šest žaček částkou poměrně velikou z úroků nahromaděných poděleno. Od té doby opakuje se dobročinný akt, provázený přiměřenou slavností, někdy i výstavkou ručních prací, v pravidelných lhůtách. Vzpomínka na milou učitelku "industriální" uchována jest v Litomyšli, jak již naznačeno, i jinak než těmito slavnostmi: Jak na škole dívčí, dávno již měšťanské, tak ve Spolku paní a dívek pěstovány jsou ruční práce způsobem uměleckým, o čemž svědectví podávají četné výstavy v městě i mimo ně a četné ceny za ně získané.

(z knihy Magdalena Dobromila Rettigová: Domácí kuchařka, ODEON Praha 1986)

 

AKCpng